Duyurular

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KVKK18.4.2018

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

 

TANIMLAR

 

Şirket        : ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAHAHHÜT A.Ş.

Müşteri     : Aboneler ve potansiyel aboneler

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.  Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz ile ilgili olarak işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak 6698 sayılı KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

1.     Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

 

Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, ofisler ve abone merkezleri, sms kanalları, kargo, bankalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen süreçlerimizdeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle ve açık rızaya bağlı olarak kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, şirket veya şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

  • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, iş başvuru formu,
  • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar (wifi dâhil),
  • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
  • Çevirim içi fatura ödeme uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
  • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
  • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
  • Çalışanlarımız, pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri kanallarımız,
  • Sosyal medya kanalları, google vb. arama motorlarının kullanımı,
  • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
  • Abone merkezlerimiz ve diğer satış ağı,

 

2.     Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, ofis içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

Şirket müşterilerinin hizmetlerden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3.     Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ofislerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecektir.

 

4.     Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

 Şirketimiz, ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Şirketin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi alma,

c) Şirketin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

ı) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma,

 

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında şirket politikamız “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” dokümanında (web sitemizde mevcut) detaylandırılmıştır.

Aboneliğiniz hakkında her türlü bilgilendirme, e-mail-sms vb. iletişim kanalları ile tarafınıza yapılacaktır.

 

Görüş, soru ve taleplerinizle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvan              : ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Mersis No        : 0380030799700017

E-mail               : kvk@esgaz.com.tr

Posta Adresi    : Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:131 ESKİŞEHİR

Diğer haberler


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KVKK

 

Kişisel Verilerin Korunması  KVKK Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ için tıklayınız.