Başvuru Dilekçeleri eski

İÇ TESİSAT VE SERVİS HATLARI SERTİFİKASI BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Başvuru Dilekçesi Örneği

Gerçek kişilerden istenen belgeler

 1. İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,
 2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç/konu"nun en son şeklinin veya "meslek dalı"nın yer aldığı:
  • Türkiye Ticaret Sicili veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,
  • Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkar Sicili Memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.
 3. Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
 5. Noterden onaylı imza sirküleri,
 6. Firma sahibi veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış, onaylı doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,
 7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,
 8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.
 9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
  • Müşavirlik-Kontrol-Denetim; Firmanın doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri veya firma çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.
  • İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;
   • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,
   • Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi.
  • Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;
   • Polietilen boru kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),
   • Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi (Çelik servis hattı için).
 10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Tüzel kişilerden istenen belgeler

 1. Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,
 2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:
  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,
  • Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.
 3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,
 5. Şirket çalışanına ait Sosyal Sigortalar Kurumuna beyan edilen veya teslim edilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti,
 6. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,
 7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,
 8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.
 9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
  • Müşavirlik-Kontrol-Denetim;
   Şirketin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri ya da şirket ortağı veya çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.
  • İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;
   • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,
   • Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi.
  • Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;
   • Polietilen boru kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),
   • Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi (Çelik servis hattı için).
 10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Açıklamalar

Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi / kuruluş ya da noter tarafından son altı ay

Sertifika Bedelleri

(31.12.2013 tarihli 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4772
Karar Tarihi: 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Yapım ve Hizmet Sertifikası:

(1) Sertifika alma bedeli : 3.750.-(üçbinyediyüzelli) TL.
(2) Sertifika tadil bedeli : 1.250.-(binikiyüzelli) TL.
(3) Sertifika vize bedeli : 625.-(altıyüzyirmibeş) TL.
(4) Sertifika yenileme bedeli : Sertifika alma bedeli.
(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli : 250.-(ikiyüzelli) TL.

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli :

0 (sıfır) TL

1.250.-(binikiyüzelli) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli :

0 (sıfır) TL

365.-(üçyüzaltmışbeş) TL.

(3) Sertifika vize bedeli :

0 (sıfır) TL

125.-(yüzyirmibeş) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli :

0 (sıfır) TL

Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli :

0 (sıfır) TL

125.-(yüzyirmibeş) TL.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.